کمک های مالی مردمی

100 هزار تومان

کمک مالی به زلزله زدگان

10هزار تومان

کمک مالی به زلزله زدگان

۲۰ هزار تومان

کمک مالی به زلزله زدگان

5 هزار تومان

کمک مالی به زلزله زدگان

50 هزار تومان

کمک مالی به زلزله زدگان