بهترین کنترل پنل هاستینگ همراه شماست

کیفیت را با ما تجربه کنید ...

CPanel 1GB

فضا 1 گیگابایت
سایر امکانات نامحدود
کنترل پنل Cpanel
دارای SSL رایگان
دامنه رایگان ir در سفارش سالانه

 • 10 گیگ ترافیک ماهانه
 • 2 اد دامنه
 • 2 پارک دامنه
CPanel 2GB

فضا 2 گیگابایت
سایر امکانات نامحدود
کنترل پنل Cpanel
دارای SSL رایگان
دامنه رایگان ir در سفارش سالانه

 • ۲0 گیگ ترافیک ماهانه
 • 2 اد دامنه
 • 2 پارک دامنه
CPanel 3GB

فضا 3 گیگابایت
سایر امکانات نامحدود
کنترل پنل Cpanel
دارای SSL رایگان
دامنه رایگان ir در سفارش سالانه

 • 30 گیگ ترافیک ماهانه
 • 2 اد دامنه
 • 2 پارک دامنه
CPanel 5GB

فضا 5 گیگابایت
سایر امکانات نامحدود
کنترل پنل Cpanel
دارای SSL رایگان
دامنه رایگان ir در سفارش سالانه

 • 50 گیگ ترافیک ماهانه
 • 2 اد دامنه
 • 2 پارک دامنه
CPanel 10GB

فضا 10 گیگابایت
سایر امکانات نامحدود
کنترل پنل Cpanel
دارای SSL رایگان
دامنه رایگان ir در سفارش سالانه

 • 100 گیگ ترافیک ماهانه
 • 2 اد دامنه
 • 2 پارک دامنه